KHOA NÔNG HỌC

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại/Fax: 84.4.38276473  
E-mail: agronomy@vnua.edu.vn