BAN CHỦ NHIỆM KHOA NÔNG HỌC

PGS.TS. Trần Văn Quang

Chức vụ: Trưởng khoa

E-mail:tvquang@vnua.edu.vn

ĐT:84.4. 38276473

Lý lịch khoa học

Curriculum Vitae

PGS.TS. Trần Thị Minh Hằng

Chức vụ: Phó trưởng khoa

E-mail:ttmhang@vnua.edu.vn

ĐT: 84.4. 38276473

Lý lịch khoa học

Curriculum Vitae

TS. Nguyễn Đức Huy

Chức vụ: Phó trưởng khoa

E-mail: ndhuy@vnua.edu.vn
ĐT: 84.4. 38276473
Lý lịch khoa học
Curriculum Vitae


KHOA NÔNG HỌC

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại/Fax: 84.024.38276473  
E-mail: agronomy@vnua.edu.vn