»» NHÂN SỰ BỘ MÔN

GIỚI THIỆU CHUNG

Lịch sử: Lịch sử bộ môn gắn liền với lịch sử thành lập Khoa Nông học và Học viện Nông nghiệp Việt Nam với các cột mốc quan trọng sau:

+       Năm 1956-1977: Tổ Bệnh cây

+       Năm 1977: Bộ môn Bệnh cây

+       Năm 1996: Bộ môn Bệnh cây và Nông dược

Chức năng nhiệm vụ: Bộ môn có hai nhiệm vụ chính là đào tạo và nghiên cứu.

+       Về đào tạo: Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy các môn học liên quan tới Bệnh cây học và Nông dược cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh thuộc ngành Bảo vệ thực vật và các ngành/chuyên ngành khác thuộc Học viện, chủ yếu của Khoa Nông học.

+       Về nghiên cứu: Cán bộ Bộ môn nghiên cứu về nguyên nhân gây bệnh, qui luật phát sinh phát triển, biện pháp quản lý các bệnh hại phổ biến và quan trọng trên các cây trồng chủ chốt của Việt Nam. Bộ môn có quan hệ hợp tác nghiên cứu quốc tế với các trường Đại học từ nhiều nước trên thế giới như Nhật Bản, Đức, Úc, Pháp.

Tổ chức: Hiện nay, Bộ môn bao gồm 8 cán bộ giảng dạy được phân công vào hai nhóm chức năng:

+       Nhóm Bệnh cây: Chịu trách nhiệm dạy các môn học liên quan tới Bệnh cây học.

+       Nhóm Nông dược: Chịu trách nhiệm giảng dạy các môn học liên quan tới sử dụng và phát triển các sản phẩm nhằm quản lý dịch hại, tập trung vào biện pháp hóa học.

Liên hệ:

+       Ðiện thoại: 04.38768475

+       Email: bmbcay@vnu.edu.vn

+       Fax: 84-4-38276473; 84-4-38276473

Cơ sở vật chất

Bộ môn hiện quản lý 01 phòng làm việc chung, 04 phòng thí nghiệm được trang bị các thiết bị cơ bản cho nghiên cứu Bệnh cây học, 02 phòng thực hành phục vụ thực tập môn học.

Chuyên ngành đào tạo

-        Cao đẳng – Đại học: Bảo vệ thực vật, Khoa học cây trồng, Công nghệ Rau-Hoa-Quả - Cảnh quan, Cây trồng tiên tiến, Di truyền chọn giống cây trồng Công nghệ sinh học thực vật, Sư phạm kỹ thuật Nông nghiệp, Bảo quản Nông sản sau thu hoạch.

-        Sau đại học: Bảo vệ thực vật

-        Giáo trình, bài giảng: 8 giáo trình và bài giảng chính đã được xuất bản.

Định hướng nghiên cứu

Bệnh cây học và Nông dược có nhiều lĩnh vực nghiên cứu. Dựa vào năng lực cán bộ, truyền thống và nhu cầu thực tiễn, hiện nay, Bộ môn tập trung vào 2 hướng nghiên cứu chính:

-        Chẩn đoán bệnh cây, kể cả ở mức phân tử.

-        Phòng chống sinh học các bệnh hại chính trên các cây trồng chủ chốt của Việt Nam.

Thành tích

-          Đào tạo (trong 5 năm qua)

+       Số sinh viên đã đào tạo: 5000

+       Số Thạc sỹ đã đào tạo: 100

+       Số Tiến sỹ đã đào tạo: 10

-          Nghiên cứu khoa học

+       Bộ môn đã và đang chủ chủ trì thực hiện 04 đề tài cấp Nhà nước, 15 đề tài cấp Bộ, 3 đề tài hợp tác Quốc tế.

Khen thưởng

Bộ môn liên tục đạt danh hiệu Bộ môn tiên tiến xuất sắc
KHOA NÔNG HỌC

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại/Fax: 84.024.38276473  
E-mail: agronomy@vnua.edu.vn  | Site maps | Bản đồ trực tuyến