»» NHÂN SỰ BỘ MÔN

GIỚI THIỆU CHUNG

Bộ môn Côn trùng, khoa Nông học, Học viện Nông học nghiệp Việt Nam được thành lập cùng với ngày thành lập Trường (12/10/1956).

Nhiệm vụ

Giảng dạy và nghiên cứu các lĩnh vực cơ bản, chuyên môn nhóm Côn trùng, nhện và các loài động vật gây hại cây trồng nông nghiệp. Đặc biệt nghiên cứu thiên địch của sâu, nhện hại; các biện pháp phòng chống chúng một cách hợp lý nhằm phục vụ yêu cầu của sản xuất và xã hội.

Các chuyên ngành đào tạo

Ðại học: Ðào tạo sinh viên chuyên ngành Bảo vệ thực vật, Khoa học cây trồng, Giống cây trồng, Công nghệ sinh học, Công nghệ Rau Hoa Quả - Cảnh quan, Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp, Nông hóa Thổ nhương, Môi trường, Bảo quản chế biến và Phát triển Nông thôn – khuyến nông với các môn học sau:

- Côn trùng đại cương 1

- Côn trùng đại cương 2

- Côn trùng chuyên khoa

- Côn trùng nông nghiệp

- Dịch học Bảo vệ thực vật

- Động vật hại nông nghiệp

- Biện pháp sinh học

- Kiểm dịch thực vật và Dịch hại nông sản sau thu hoạch

- Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM)

- ENT 110 (Entomology)

- ENT 135 (Biological control)

- Nguyên tắc định loại sinh vật

- Sinh thái côn trùng

- Bảo vệ thực vật đại cương

Sau đại học:

Cao học: Đào tạo học viên cao học chuyên ngành Bảo vệ thực vật (Mã số 62 62 10) với các môn học sau:

- Nguyên lý côn trùng kinh tế

- Quản lý cây trồng tổng hợp (ICM)

- Mối quan hệ giữa côn trùng và thực vật

- Phương pháp nghiên cứu bảo vệ thực vật

- Biện pháp sinh học trong bảo vệ thực vật

- Kiểm dịch thực vật

- Phân loại côn trùng

- Dịch tễ học bảo vệ thực vật

- Động vật hại Nông nghiệp

- Phân tích nguy cơ dịch hại (PRA)

- Côn trùng môi giới truyền bệnh

- Dịch hại nông sản sau thu hoạch

Ðào tạo Tiến sĩ: Chuyên ngành Bảo vệ thực vật (Mã số 62 62 10 01)KHOA NÔNG HỌC

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại/Fax: 84.024.38276473  
E-mail: agronomy@vnua.edu.vn  | Site maps | Bản đồ trực tuyến