»» NHÂN SỰ BỘ MÔN

GIỚI THIỆU CHUNG

 

Bộ môn Phương pháp thí nghiệm và thống kê sinh học được đổi tên (theo quyết định số 838/QĐ-NNH) từ Bộ môn Hệ thống nông nghiệp được thành lập theo quyết định số 229/ QĐ-NN1 ngày 7 tháng 2 năm 2007.

Cơ sở vật chất:

Phòng làm việc: 02

Phòng thí nghiệm: 01

Phòng thực hành: 02

Chuyên ngành đào tạo

 Cao đẳng – Đại học

Khoa học cây trồng

Bảo vệ thực vật

Di truyền giống

Rau – Hoa – Quả và Cảnh quan

Nông nghiệp

 Sau đại học

Khoa học cây trồng

Quản lý đất đai

Giáo trình, bài giảng

Giáo trình khuyến nông

Giáo trình Dâu tằm

Giáo trình Phương pháp thí nghiệm

Giáo trình Hệ thống nông nghiệp

Giáo trình Nông nghiệp hữu cơ

Định hướng nghiên cứu

Nghiên cứu phát triển nông nghiệp hữu cơ

Nghiên cứu phát triển hệ thống nông nghiệp

Thành tích

Đào tạo:

Bộ môn đảm nhận các môn học: Dâu tằm, Khuyến nông, Hệ thống nông nghiệp, Nông nghiệp hữu cơ, Phương pháp thí nghiệm, Thống kê sinh học nâng.

Hàng năm, Bộ môn hướng dẫn thành công khoảng 20- 30 sinh viên thực tập tốt nghiệp,  5 học viên cao học. Bộ môn cũng đã hướng dẫn thành công 3 tiến sĩ và hiện có 01 NCS và 06 học viên cao học đang thực tập tại Bộ môn

Nghiên cứu khoa học

Đề tài: Bộ môn đã bảo vệ thành công 2 đề tài cấp thành phố, hiện đang triển khai 01 đề tài cấp học viện.

Bài báo: Năm học 2015-2016: Bộ môn đã công bố 5 bài báo trong nước và 01 bài báo quốc tế

 
KHOA NÔNG HỌC

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại/Fax: 84.024.38276473  
E-mail: agronomy@vnua.edu.vn  | Site maps | Bản đồ trực tuyến