Các đề tài đang triển khai Bộ môn Bệnh cây

STT

Tên đề tài

Cấp

Thời gian thực hiện

Chủ nhiệm đề tài

Bộ môn

1

Nghiên cứu nấm Corynesspora cassicola gây bệnh đốm lá cà chua

SVNCKH

1/2019-12/2019

Phạm Thị Tuyết,

Đào Thị Lê

Đinh Thảo Chi

Bệnh cây

2

Khảo sát hiệu lực của vi sinh vật đối kháng nấm đối kháng phòng trừ nấm Sclerotium rolfsi Sacc gây bệnh héo rũ gốc mốc trắng hại cây trồng cạn

SVNCKH

1/2019-12/2019

Phạm Thị Thảo, Đỗ Thu Nga, Trần Văn Khải, Vũ Thị Hà

Bệnh cây

 


KHOA NÔNG HỌC

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại/Fax: 84.024.38276473  
E-mail: agronomy@vnua.edu.vn  | Site maps | Bản đồ trực tuyến