Các đề tài đang triển khai Bộ môn Phương pháp thí nghiệm và thống kê sinh học

 

STT

Tên đề tài

Cấp

Thời gian thực hiện

Chủ nhiệm đề tài

Bộ môn

 

Tên tiếng Việt: Ảnh hưởng của mật độ và lượng phân hữu cơ khoáng đến sinh trưởng và năng suất diêm mạch đỏ (Chenopodium quinoa Willd) tại Gia Lâm, Hà Nội

 

Việt Bỉ

3/2019-3/2020

Nguyễn Thị Ngọc Dinh

PPTN&TKSHKHOA NÔNG HỌC

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại/Fax: 84.024.38276473  
E-mail: agronomy@vnua.edu.vn  | Site maps | Bản đồ trực tuyến