STT

Tên đề tài

Cấp

Thời gian thực hiện

Chủ nhiệm đề tài

Bộ môn

1

Đánh giá đặc điểm nông sinh học và chất lượng hoa của một số tổ hợp lai Huệ mưa năm 2019

SVNCKH

1/2019-12/2019

Vũ Linh Hương

Lê Thị Diệu Hồng

Châu Thị Súa

 

Thực vật


KHOA NÔNG HỌC

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại/Fax: 84.024.38276473  
E-mail: agronomy@vnua.edu.vn  | Site maps | Bản đồ trực tuyến