TRANG CHỦ

·         GIỚI THIỆU

o    Giới thiệu chung

o    Sơ đồ tổ chức

o    Ban Chủ nhiệm Khoa

o    Tầm nhìn – sứ mạng

              SINH VIÊN

§  Sổ tay sinh viên

§  Công lao động sinh viên

§  Tra cứu điểm

§  Đoàn – Hội sinh viên

§  Danh sách sựu sinh viên

·         ĐÀO TẠO

§  Giới thiệu chuyên ngành đào tạo

§  Chuẩn đầu ra

§  Danh mục chương trình đào tạo

§  Đề cương chi tiết môn học

·         NGHIÊN CỨU

§  Đề tài đang triển khai

          §  Bộ môn Bệnh cây

          §  Bộ môn Cây công nghiệp

          §  Bộ môn Cây lương thực

          §  Bộ môn Canh tác học

          §  Bộ môn Côn trùng

          §  Bộ môn Di truyền và chọn giống cây trồng

          §  Bộ môn Phương pháp thí nghiệm và thống kê sinh học

          §  Bộ môn Rau hoa quả và Cảnh quan

          §  Bộ môn Sinh lý thực vật

          §  Bộ môn Thực vật

o    Nghiên cứu khoa học

o    Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học

o    Các nhóm nghiên cứu

·         SAU ĐẠI HỌC

o    Danh sách học viên cao học

o    Danh sách nghiên cứu sinh

o    Các mẫu văn bản

·         PHÒNG THÍ NGHIỆM

o    Sổ tay an toàn phòng thí nghiệm

o    Các phòng thí nghiệm

·         THƯ VIỆN

o    Thư vin Khoa

o    Thư vin Lương Đnh Ca

o    VĂN BẢN

o    Biểu mẫu

KHOA NÔNG HỌC

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại/Fax: 84.024.38276473  
E-mail: agronomy@vnua.edu.vn  | Site maps | Bản đồ trực tuyến