Khoa Nông học thông báo danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện nhận bằng tháng 1 năm 2020

Danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện nhận bằng (tính đến thời điểm 16h00 ngày 10/2/2020)

link làm phiếu khảo sát ý kiến góp ý chương trình đào tạo:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccXWzAX1pKp_iTeKbP6lBr59QDjbMfeWHXOEnaZCYt7_vL4Q/viewform?fbclid=IwAR2u0i0W6ytMNkpAt7fPEMFWU3a9VCjgPVl9ebMmsbFYe6LAuuMTeQ6JW5c