Khoa Nông học xin thông báo danh sách sinh viên chưa hoàn thành thủ tục tại khoa Nông học tính tới thời điểm 11h25 ngày 01/6/2020

Đánh giá chương trình đào tạo theo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejyHeusr7SngcGSwZx9s37yr0CRqe-BodYFX6Rutp7q4V6YA/viewform