Khoa Nông học xin thông báo kết quả đánh giá Rèn luyện kỳ 2 năm học 2018 - 2019 (xét cấp Khoa)

Đã hết thời hạn thắc mắc điểm rèn luyện, khoa Nông học thông báo danh sách kết quả điểm rèn luyện kỳ 2 năm học 2018 - 2019 bản chính thức và là căn cứ để xét Học bổng khuyến khích học tập kỳ 1 năm học 2019 - 2020

Danh sách kết quả đánh giá rèn luyện kỳ 2 năm học 2018 - 2019 (Chính thức)