Khoa Nông học xin thông báo lại thời gian thu Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 như sau:

Thời gian: 8h00 – 17h00  ngày 31 tháng 10 năm 2019

Địa điểm: Phòng 205 – Nhà A – Khoa Nông học

Hồ sơ gồm:

-         2 Quyển Khóa luận tốt nghiệp

-         1 Quyển Số liệu thô

-         1 Quyển nhật ký thực tập

-         Nhận xét của Giáo viên hướng dẫn

-         Nhận xét có dấu của cơ sở thực tập (Nếu SV thực tập tại cơ sở)

Túi hồ sơ bằng bìa hoặc nilon, bên ngoài ghi rõ: Họ tên SV, Lớp, Mã SV, Giáo viên hướng dẫn, Bộ môn.

Chú ý:

-         Sinh viên ký tên vào 2 quyển Khóa luận trước khi nộp.

-         Hồ sơ thiếu 1 trong những giấy tờ trên thì Khoa sẽ không thu.

Sinh viên không thực hiện đúng quy định về kết cấu của KLTN thì không được nộp KLTN.

Mẫu hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp download tại website của khoa/văn bản/biểu mẫu/5. mẫu khóa luận tốt nghiệp

QUY  ĐỊNH VỀ KẾT CẤU CỦA KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP 

TT

Nội dung

Số trang (tối thiểu)

1

Phần 1: Đặt vấn đề

2

2

Phần 2: Tổng quan tài liệu

15

3

Phần 3: Phương pháp nghiên cứu

5

4

Phần 4: Kết quả và thảo luận

22

5

Phần 5: Kết luận và đề nghị

1

 

Tổng

45

* Hình thức : in vi tính theo mẫu quy định

* Các trường hợp số liệu không trung thực, sao chép số liệu của người khác sẽ bị điểm 0

* Báo cáo KLTN dưới 45 trang, không đạt số trang tối thiểu của từng phần, không đúng format quy định: không được nộp hồ sơ KLTN

* Đối với sinh viên ngành Công nghệ Rau hoa quả và Cảnh quan: ngoài các quy đinh chung của Khoa cần phải tuân thủ hướng dẫn của ngành.