Căn cứ Thông báo số 01/TB-CTCT&CTSV ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên về việc nộp bổ sung hồ sơ chế độ chính sách năm 2020 đối với sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo;

Căn cứ Thông báo số 05/TB-CTCT&CTSV ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên về việc gia hạn thời gian nộp bổ sung hồ sơ chế độ chính sách năm 2020 đối với sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo;

Căn cứ tình hình của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) đang diễn ra tại Việt Nam;

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo gia hạn thời gian nộp bổ sung hồ sơ chế độ chính sách năm 2020 như sau:

Thời hạn nộp hồ sơ: 02 tuần kể từ khi sinh viên bắt đầu quay trở lại Học viện học tập.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng các Khoa.

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên kính đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên được biết.