Theo kế hoạch, Học viện tổ chức lễ bế giảng - trao bằng tốt nghiệp cho tân kỹ sư, cử nhân, bậc đào tạo Đại học, Cao đẳng, hệ chính quy được công nhận tốt nghiệp tháng 04/2018 (Danh sách đính kèm) vào ngày 13-14/06/2018, tại Hội trường A - Giảng đường Nguyễn Đăng (Phòng 207) như sau:

Sáng thứ tư ngày 13/06/2018:

* 7h30: Các tân kỹ sư và tân cử nhân có tên trong các Quyết định của các ngành dưới đây có mặt để làm thủ tục ký nhận bằng.

+ Quyết định số 1078/QĐ-HVN ngày 13/04/2018 (trình độ Đại học - Bằng 1), các khoa dưới đây:

- Công nghệ sinh học:

- Công nghệ thông tin:

- Kế toán và QTKD:

- Môi trường:

- Nông học:

115 sv

20 sv

72 sv

78 sv

270 sv

+ Quyết định số 1077/QĐ-HVN ngày 13/04/2018 (trình độ Đại học - Bằng 2), các khoa:

- Kế toán và QTKD:

- Nông học:

04 sv

01 sv

+ Quyết định số 1076/QĐ-HVN ngày 13/04/2018 (trình độ Cao đẳng), các khoa:

- Môi trường:

- Nông học:

04 sv

11 sv

* Đề nghị những sinh viên có tên trong danh sách chưa đủ điều kiện nhận bằng khẩn trương hoàn thành các thủ tục tại Khoa trước 11h00 ngày 8/6/2018 để được nhận bằng theo đúng thời gian thông báo

Danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện nhận bằng