Mục Tiêu

Chương trình được xây dựng dựa vào cách tiếp cận mới trong đào tạo đại học ở các nước Châu Âu và các nước phát triển trên Thế giới, nhằm đạo tạo sinh viên ngành nông nghiệp có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và thái độ cần có cho môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Đặc điểm chương trình đào tạo

1. Chương trình được tổ chức theo hệ thống các mô dun, mỗi mô dun có các học phần, mỗi học phần có những đóng góp đến các năng lực của người học.

2.  Các chuyên gia từ thị trường lao động (công ty, doanh nghiệp, cơ quan quản lý…) được mời tham gia vào quá trình đào tạo.

3. Áp dụng cách tiếp cận tích hợp giữa đào tạo kiến thức với rèn luyện kỹ năng và gắn liền với thực tiễn. Tăng thời gian thực tập/thực hành và thực tế.

4. Áp dụng phương pháp đào tạo tích cực “lấy sinh viên làm trung tâm”

5. Sinh viên có cơ hội thực hành, làm việc chuyên môn trực tiếp và thường xuyên tại các cơ sở sử dụng lao động ngay từ những học kỳ đầu tiên của khóa học.

Chuyên ngành (SV đăng ký lựa chọn)

1. Nông nghiệp công nghệ cao

-  Đào tạo Kỹ sư có năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp công nghệ cao của Quốc gia.

- Sinh viên sẽ làm thực tập tốt nghiệp 6 tháng tại các nước Nhật Bản, Israel, Australia hoặc Trung Quốc.

2. Khuyến nông

-  Đào tạo Kỹ sư có năng lực thực hiện được các nhiệm vụ khuyến nông, chuyển giao công nghệ và kinh doanh nông nghiệp.

-  Sinh viên được học và thực tập về các kiến kỹ năng giao tiếp, kỹ năng marketing sản phẩm nông nghiệp, kỹ năng tập huấn,…

3. Nông học

-  Đào tạo Kỹ sư có đủ năng lực chỉ đạo, quản lý và tổ chức sản xuất trồng trọt trong nông nghiệp.

-  Sinh viên được học và thực tập về các kỹ năng sản xuất trồng trọt, quản lý và tổ chức sản xuất nông nghiệp.

Kế hoạch tuyển sinh, đào tạo năm học 2018

-  Ngành Nông nghiệp đào tạo theo định hướng nghề nghiệp (POHE) bắt đầu được đào tạo từ khóa 60.

-  Khóa 63 (năm 2018) tiếp tục tuyển sinh đào tạo 01 lớp với số lượng 60 sinh viên (gồm các chuyên ngành: Nông học, khuyến nông, Nông nghiệp công nghệ cao).

-  Sinh viên sẽ được định hướng và đăng ký chọn chuyên ngành trong quá trình học.

Một số hình ảnh hoạt độngLiên hệ

-  Ban Quản lý đào tạo, Học Viện Nông nghiệp Việt Nam

     ĐT: (042) 62 617 519/ 62 617 520

-  Hoặc Bộ môn Canh tác học, khoa Nông học, Học Viện Nông nghiệp Việt Nam

    ĐT: (042) 62617644     Email: bmcthoc@vnua.edu.vn

    TS. Chu Anh Tiệp: 0982734619; catiep@vnua.edu.vn

Xem thêm thông tin trên website:  www.vnua.edu.vn