Dễ tìm việc làm khi đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng  

Phát triển giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng (Profession – Oriented Higher Education – POHE) là một trong những định hướng đổi mới quan trọng của giáo dục đại học Việt Nam, khởi đầu từ Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 của Chính phủ về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2005-2020 xác định: “Phát triển các chương trình giáo dục đại học theo định hướng nghiên cứu và định hướng nghề nghiệp ứng dụng; mở rộng quy mô đào tạo, đạt tỷ lệ 450 sinh viên/vạn dân vào năm 2020, trong đó khoảng 70-80% tổng số sinh viên theo học các chương trình nghề nghiệp ứng dụng”.Ngành Nông nghiệp POHE

Mục tiêu của chương trình đào tạo là nâng cao năng lực nghề nghiệp của sinh viên bằng cách xây dựng các chương trình đào tạo lấy nhu cầu của thị trường lao động của trung tâm. Kết quả dự án POHE cho thấy sau 6 tháng ra trường, 85% sinh viên của chương trình giáo dục đại học theo định hướng nghề nghiệp tìm được việc làm đúng chuyên môn.

Ngành đào tạo Nông nghiệp POHE

Ngành Nông nghiệp POHE là một trong những ngành đào tạo được Học viện Nông nghiệp Việt Nam triển khai trong dự án Giáo dục đại học Việt Nam – Hà Lan được tài trợ bởi Tổ chức Hợp tác quốc tế về Giáo dục đại học của Hà Lan. Ngành học tập trung vào thực hành nghề nghiệp trong nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu, với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với đầy đủ kiến thức, kỹ năng và thái độ cần có cho môi trường làm việc chuyên nghiệp, phục vụ thị trường lao động trong nước và quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp.  

Với phương châm “lấy người học làm trung tâm”, dựa trên nguyên lý “học đi đôi với hành”, “lý luận gắn liền với thực tiễn”, chương trình đào tạo Nông nghiệp POHE được thiết kế tập trung vào học phần thực hành tại Học viện và tại các cơ sở sử dụng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp. Ưu điểm của chương trình POHE là giúp cho sinh viên ra trường tiếp cận và hòa nhập nhanh với thị trường lao động. Do vậy, Khoa Nông học và Học viện đã ký kết các bản ghi nhớ liên kết đào tạo với các cơ quan nghiên cứu, quản lý, các doanh nghiệp lớn nhỏ trên khắp đất nước, thường xuyên tổ chức hội thảo khoa học, lớp học kỹ năng mềm, giao lưu định hướng nghề nghiệp. Điều này tạo điều kiện cho sinh viên ngành Nông nghiệp POHE được thực hành, thực tập, làm việc chuyên môn và trải nghiệm thực tế, đồng thời tiếp cận các mô hình sản xuất nông nghiệp tiên tiến trong và ngoài nước, qua đó nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm, kinh nghiệm làm việc và được định hướng  nghề nghiệp trong tương lai.

Cơ hội việc làm: Sinh viên ngành Nông nghiệp POHE sau khi tốt nghiệp, có khả năng làm việc được ngay trong môi trường làm việc chuyên nghiệp ở các lĩnh vực sau:

ü Quản lí sản xuất nông nghiệp;

ü Kinh doanh nông nghiệp;

ü Khuyến nông;

ü Dự án nông nghiệp;

ü Quản lý nhà nước về nông nghiệp;

ü Nghiên cứu và giảng dạy.                 

           Sinh viên trải nghiệm thực tế tại các cơ sở sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp

 

Khoa Nông học
Ngành Nông nghiệp POHE