TỔ CÔNG TÁC SINH VIÊN

    

TT

Họ tên

Công việc đảm nhiệm

1

PGS.TS. Trần Thị Minh Hằng

(Phó trưởng khoa - Tổ trưởng)

-Lập kế hoạch chi tiết hoạt động của tổ trong từng học kỳ.

-Phân công lịch trực.

-Chủ trì họp tổ CTSV ít nhất 2 lần/học kỳ để phân công nhiệm vụ và tổng kết nhiệm vụ.

-Tổ chức các cuộc họp tổ khi có công việc đột xuất.

-Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và giám sát thực hiện.

-Đánh giá công tham gia của thành viên.

-Tổng kết, đánh giá hoạt động của tổ CTSV trong từng học kỳ.

-Báo cáo thường kỳ cho nhà trường.

2

ThS. Ngô Bích Hằng

(Trợ lý đào tạo đại học)

-Tư vấn cho SV hiểu rõ các qui chế, qui định về đào tạo.

-Tổ chức sinh hoạt các lớp lần 1 trong từng học kỳ (đầu tháng 9 và đầu tháng 2 hàng năm).

-Phối hợp với cố vấn chuyên môn tổ chức sinh hoạt các lớp lần 2 trong từng học kỳ (Cuối tháng 11 và đầu tháng 5).

-Quản lý kê khai thông tin chỗ ở của SV hàng kỳ

-Tư vấn, phổ biến qui định mua bảo hiểm cho SV

-Quản lý diễn biến tình hình của lớp, của SV và định kỳ báo cáo tình hình với BCN Khoa.

-Hỗ trợ BCS, BCHCĐ, CHSV tổ chức hoạt động ngoại khóa.

-Tổng kết, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện SV

-Thông báo kết quả học tập, rèn luyện cho GĐSV

-Cung cấp các văn bản, tài liệu mới nhất về đào tạo đại học cho các thành viên của tổ.

3

ThS. Nguyễn Thị Nhâm

(Trợ lý đào tạo sau đại học và hợp tác quốc tế)

- Quản lý việc thực hiện kế hoạch đào tạo sau đại học hàng năm.

- Hỗ trợ sinh viên quốc tế nhập học và trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu.

- Tham gia xây dựng, làm thư ký các cuộc họp xây dựng chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo sau đại học với Ban Quản lý đào tạo.

- Chuẩn bị hồ sơ xét nhận đề tài, thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp của học viên cao học và nghiên cứu sinh.

- Đề xuất, phân bổ học viên thực tập tốt nghiệp về các bộ môn và thảo quyết định phân công giáo viên hướng dẫn.

- Chuẩn bị kế hoạch, nội dung phục vụ lễ bảo vệ tốt nghiệp, trao bằng tốt nghiệp.

- Quản lý học viên về đào tạo sau đại học: nhận kế hoạch đào tạo, kế hoạch thực tập, chấm thi tốt nghiệp, thời khoá biểu, quản lý điểm các môn học.

- Soạn thảo các văn bản liên quan đến vấn đề đào tạo sau đại học. Lưu trữ thời khóa biểu.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của đơn vị.

* Nghiên cứu khoa học

- Xây dựng lịch hoạt động khoa học công nghệ của đơn vị trong năm.

- Lập kế hoạch, hồ sơ đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ các cấp quản lý và lưu trữ hồ sơ liên quan hoạt động nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, seminar khoa học.

- Chuẩn bị hồ sơ họp xét chọn, báo cáo tiến độ, nghiệm thu đề tài các cấp.

- Tổng hợp thống kê giờ nghiên cứu khoa học, các đề tài, công trình nghiên cứu khoa học hàng năm bàn giao thư viện.

- Quản lý, giám sát triển khai đề tài các cấp.

- Tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ theo từng năm.

- Tổng hợp danh sách đề xuất nhiệm vụ ngiên cứu khoa học hàng năm các cấp.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của đơn vị.

* Hợp tác quốc tế

- Làm thủ tục, tổ chức đón tiếp và làm việc với khách nước ngoài.

- Lập kế hoạch, quản lý và lưu trữ hồ sơ liên quan đến hoạt động hợp tác quốc tế.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo hợp tác quốc tế theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

- Chuẩn bị tài liệu, phiên, biên dịch tài liệu,…

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của đơn vị.

4

CV. Trần Thị Vân Anh

(Trợ lý tổ chức)

-Tổ chức sinh hoạt các lớp lần 1 trong từng học kỳ (đầu tháng 9 và đầu tháng 2 hàng năm).

-Phối hợp với cố vấn chuyên môn tổ chức sinh hoạt các lớp lần 2 trong từng học kỳ (Cuối tháng 11 và đầu tháng 5).

-Tổ chức họp lớp xét cấp học bổng cho SV

-Tư vấn chế độ, chính sách cho SV

-Tư vấn BCS, BCHCĐ, CHSV họp xét khen thưởng, kỷ luật.

-Họp HĐ cấp Khoa xét khen thưởng, kỷ luật.

-Tổng kết, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện SV

-Thông báo kết quả học tập, rèn luyện cho GĐSV

-Cung cấp các văn bản, tài liệu mới nhất về quản lý sinh viên cho các thành viên của tổ.

5

CV. Nguyễn Thanh Hải

(Trợ lý vật tư)

-Đăng tải kế hoạch hoạt động của tổ CTSV lên website của Khoa: nhiệm vụ, lịch trực của các thành viên.

-Tư vấn cho SV hiểu rõ các qui chế, qui định về đóng góp công lao động.

-Quản lý công lao động SV

-Quản lý website của Khoa.

-Phối hợp với các thành viên trong tổ CTSV tổ chức sinh hoạt các lớp 2 lần trong từng học kỳ.

6

TS. Nguyễn Thanh Tuấn

(Trợ lý đào tạo sau đại học – Cố vấn chuyên ngành Giống Cây trồng)

-Tư vấn cho HV hiểu rõ các qui chế, qui định về đào tạo sau đại học.

-Quản lý diễn biến tình hình của lớp, của HV và định kỳ báo cáo tình hình với BCN Khoa.

-Tư vấn BCS lớp cao học họp xét khen thưởng, kỷ luật.

-Họp HĐ cấp Khoa xét khen thưởng, kỷ luật HVCH.

-Cung cấp các văn bản, tài liệu mới nhất về đào tạo sau đại học cho các thành viên của tổ.

-Tư vấn học tập cho344svGICTvà học viên cao học DT &CTG về:

+ Chương trình đào tạo

+ Kế hoạch học tập

+ Lựa chọn ngành nghề

+ Phương pháp học tập

+ Nghiên cứu khoa học

+ Đăng ký học phần theo từng học kỳ

+ Chuẩn đầu ra của chuyên ngànhGICT

-Tham gia sinh hoạt lớpGICTlần 1 trong từng học kỳ.

-Tổ chức sinh hoạt lớpGICTlần 2 trong từng học kỳ (Cuối tháng 11 và đầu tháng 5).

-Xác nhận kết quả rèn luyện, học bổng cho sinh viênGICT.

7

TS. Vũ Đình Chính

(Cố vấn chuyên ngành Khoa học Cây trồng)

-Tư vấn học tập cho535sv KHCT khóa 59 + 60 và226sv hệ cao đẳng KHCT,27sv hệ liên thông KHCT,101sv KHCT hệ VHVL và học viên cao học KHCT về:

+ Chương trình đào tạo

+ Kế hoạch học tập

+ Lựa chọn ngành nghề

+ Phương pháp học tập

+ Nghiên cứu khoa học

+ Đăng ký học phần theo từng học kỳ

+ Chuẩn đầu ra của chuyên ngành KHCT

-Tham gia sinh hoạt lớp KHCT lần 1 trong từng học kỳ.

-Tổ chức sinh hoạt lớp KHCT lần 2 trong từng học kỳ (Cuối tháng 11 và đầu tháng 5).

-Xác nhận kết quả rèn luyện, học bổng cho sinh viên KHCT.

8

PGS. TS. Nguyễn Văn Viên

(Cố vấn ngành Bảo vệ thực vật)

-Tư vấn học tập cho1096sv BVTV và học viên cao học BVTV về:

+ Chương trình đào tạo

+ Kế hoạch học tập

+ Lựa chọn ngành nghề

+ Phương pháp học tập

+ Nghiên cứu khoa học

+ Đăng ký học phần theo từng học kỳ

+ Chuẩn đầu ra của chuyên ngành BVTV

-Tham gia sinh hoạt lớp BVTV lần 1 trong từng học kỳ.

-Tổ chức sinh hoạt lớp BVTV lần 2 trong từng học kỳ (Cuối tháng 11 và đầu tháng 5).

-Xác nhận kết quả rèn luyện, học bổng cho sinh viên BVTV.

9

ThS. Bùi Ngọc Tấn

(Cố vấn ngành CN Rau Hoa Quả & Cảnh quan)

-Tư vấn học tập cho296sv RHQ&CQ về:

+ Chương trình đào tạo

+ Kế hoạch học tập

+ Lựa chọn ngành nghề

+ Phương pháp học tập

+ Nghiên cứu khoa học

+ Đăng ký học phần theo từng học kỳ

+ Chuẩn đầu ra của chuyên ngành CNRHQ&CQ

-Tham gia sinh hoạt lớp CNRHQ&CQ lần 1 trong từng học kỳ.

-Tổ chức sinh hoạt lớp CNRHQ&CQ lần 2 trong từng học kỳ (Cuối tháng 11 và đầu tháng 5).

-Xác nhận kết quả rèn luyện, học bổng cho sinh viên CNRHQ&CQ.

10

TS. Chu Anh Tiệp

(Cố vấn ngànhCử nhânNông nghiệp)

-Tư vấn học tập cho257sv NN về:

+ Chương trình đào tạo

+ Kế hoạch học tập

+ Lựa chọn ngành nghề

+ Phương pháp học tập

+ Nghiên cứu khoa học

+ Đăng ký học phần theo từng học kỳ

+ Chuẩn đầu ra của ngành NN.

-Tham gia sinh hoạt lớp NN lần 1 trong từng học kỳ.

-Tổ chức sinh hoạt lớp NN lần 2 trong từng học kỳ (Cuối tháng 11 và đầu tháng 5).

-Xác nhận kết quả rèn luyện, học bổng cho sinh viên NN.

11

TS. Nguyễn Thị Ngọc Dinh

(Cố vấn chuyên ngành Khoa học Cây trồng tiên tiến)

-Tư vấn học tập cho132sv KHCTT về:

+ Chương trình đào tạo

+ Kế hoạch học tập

+ Lựa chọn ngành nghề

+ Phương pháp học tập

+ Nghiên cứu khoa học

+ Đăng ký học phần theo từng học kỳ

+ Chuẩn đầu ra của chuyên ngành KHCTT

-Tham gia sinh hoạt lớp KHCTT lần 1 trong từng học kỳ.

-Tổ chức sinh hoạt lớp KHCTT lần 2 trong từng học kỳ (Cuối tháng 11 và đầu tháng 5).

-Xác nhận kết quả rèn luyện, học bổng cho sinh viên KHCTT.

12

TS. Trần Anh Tuấn

(Cố vấn chuyên ngành Khoa học Cây trồng)

-Tư vấn học tập cho1025sv KHCT khóa 57+58 về:

+ Chương trình đào tạo

+ Kế hoạch học tập

+ Lựa chọn ngành nghề

+ Phương pháp học tập

+ Nghiên cứu khoa học

+ Đăng ký học phần theo từng học kỳ

+ Chuẩn đầu ra của chuyên ngành KHCT

-Tham gia sinh hoạt lớp KHCT lần 1 trong từng học kỳ.

-Tổ chức sinh hoạt lớp KHCT lần 2 trong từng học kỳ (Cuối tháng 11 và đầu tháng 5).

-Xác nhận kết quả rèn luyện, học bổng cho sinh viên KHCT.

 


KHOA NÔNG HỌC

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại/Fax: 84.024.38276473  
E-mail: agronomy@vnua.edu.vn  | Site maps | Bản đồ trực tuyến