Căn cứ Quy định dạy và học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định 1368/QĐ-HVN ngày 27/05/2016 và được sửa đổi bổ sung theo Quyết định 2790/QĐ-HVN ngày 26/05/2017 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Ban Quản lý đào tạo thông báo danh sách sinh viên bậc cao đẳng và đại học bị cảnh báo buộc thôi học do hết thời gian đào tạo tối đa cho phép học tại Học viện hoặc vì lý do học lực (danh sách đính kèm). 

Thời gian dự kiến ra quyết định buộc thôi học: tháng 12 năm 2021;

Đề nghị những sinh viên có tên trong danh sách cảnh báo cần hoàn thiện chương trình đào tạo và xét tốt nghiệp trước ngày 30/12/2021. Mọi thắc mắc liên hệ về Ban Quản lý đào tạo (Cô Toàn – 0977.311.338/ 02.462.617.519).