Kính gửi các lớp Khoa Nông học

Khoa Nông học xin gửi các lớp danh sách dự kiến sinh viên được xét học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2021 – 2022

Danh sách sinh viên dự kiến được xét học bổng KKHT kỳ 1 năm học 2021 – 2022:

Đề nghị sinh viên Kiểm tra đối chiếu điều kiện được cấp học bổng KKHT, kiểm tra lại tất cả thông tin trên danh sách . Có bất kỳ thắc mắc nào sinh viên phản hồi lại Khoa trước 17h00 ngày 9/11/2021 (Cô Hằng - TLĐT) để được giải đáp qua địa chỉ email: ntbhang7290@gmail.com. Nếu không có thắc mắc nào đây sẽ là Kết quả chính thức gửi lên Hội đồng xét cấp Học viện.

Mẫu phiếu rèn luyện:

Điều kiện xét cấp học bổng khuyến khích học tập (HBKKHT) như sau:

Sinh viên đại học lớp K62KHCTT, Khóa 63, 64, 65 được xét HBKKHT trong học kỳ 1 năm 2021-2022 (trên cơ sở kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021) phải có đủ những điều kiện sau:

-          Điểm trung bình chung học kỳ 2 năm học 2020-2021 đạt từ 2,50 trở lên;

-          Không có học phần bị điểm F (tính cả các học phần giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng, kỹ năng mềm);

-          Số tín chỉ đăng ký: tối thiểu 15 tín chỉ, Một số sinh viên đăng ký trên 15tc mà số tín chỉ đã học và có kết quả trên 10tc thì vẫn được xét

-          Kết quả rèn luyện đạt từ loại Khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong kỳ 2 năm học 2020-2021.

Các mức học bổng như sau:

ĐTBCHT

ĐRL

Mức HBKKHT(đ/tháng)

Mức HBKKHT(đ/tháng)

(Chương trình đại trà)

(Chương trình tiên tiến)

>=3,60

Loại Xuất sắc

1,500,000

2,500,000

Loại Tốt

1,300,000

2,300,000

Loại Khá

1,160,000

2,100,000

>=3,20

Loại Xuất sắc

1,300,000

2,300,000

Loại Tốt

1,300,000

2,300,000

Loại Khá

1,160,000

2,100,000

>=2,50

Loại Xuất sắc

1,160,000

2,100,000

Loại Tốt

1,160,000

2,100,000

Loại Khá

1,160,000

2,100,000