Để triển khai công tác lấy ý kiến online người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kì I năm học 2020-2021 theo kế hoạch số 1537/KH-HVN ngày 18 tháng 9 năm 2020, Trung tâm Đảm bảo chất lượng mở hệ thống để người học phản hồi:

Thời gian: Từ ngày 19/02/2021 đến hết ngày 30/03/2021

Cách thực hiện: Người học truy cập vào website http://daotao.vnua.edu.vn => đăng nhập => đánh giá giảng dạy, nhập mã sinh viên và password, sau đó tiến hành đánh giá từng môn học.

* Lưu ý:

– Người học chỉ có thể xem được điểm học phần trên hệ thống online sau khi đã phản hồi ý kiến cho toàn bộ các học phần đã học trong học kì.

– Khi đăng nhập vào hệ thống đánh giá, người học cần kiểm tra và đánh giá đúng trên mẫu phiếu của hệ đào tạo và chương trình đào tạo của mình, cụ thể:

STT

Đối tượng Mẫu phiếu

1

Học viên Cao học Phiếu lấy ý kiến của học viên cao học về hoạt động giảng dạy của giảng viên (học phần lý thuyết)

2

Sinh viên chương trình đào tạo thường Phiếu lấy ý kiến của sinh viên về học phần và hoạt động giảng dạy của giảng viên (học phần lý thuyết và thực hành)

3

Sinh viên chương trình tiên tiến, chất lượng cao Phiếu lấy ý kiến của sinh viên chương trình tiên tiến, chất lượng cao về học phần và hoạt động giảng dạy của giảng viên (học phần lý thuyết và thực hành)

4

Sinh viên POHE Phiếu lấy ý kiến của sinh viên chương trình POHE về học phần và hoạt động giảng dạy của giảng viên (học phần lý thuyết và thực hành)

Trường hợp hệ thống không hiện ra đúng mẫu phiếu đánh giá, người học thông báo với chuyên viên Vũ Thị Thùy Dung – Trung tâm Đảm bảo chất lượng theo số điện thoại: 0984.276.266 hoặc email: vttdung@vnua.edu.vn để được hỗ trợ.