Kính gửi các lớp Khoa Nông học

Khoa Nông học xin gửi các lớp Kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ 2 năm học 2020 – 2021

chi tiết trong file đính kèm