Khoa Nông học tổ chức giao đề tài KLTN đợt 1 năm 2021 cho sinh viên vào thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian: Ngày 25/1/2021

- 15h00: ngành Khoa học cây trồng

- 16h00: các ngành còn lại

Địa điểm: Hội trường Khoa Nông học.

Đề nghị tất cả sinh viên đủ điều kiện làm KLTN có mặt đầy đủ và đúng giờ.

     Trân trọng thông báo.