Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho Sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021

Đối tượng tham gia: Sinh viên đang theo học ở các cơ sở giáo dục đại học tại thơi điểm nộp hồ sơ tham gia xét Giải thưởng (30/6/2021)

Chi tiết trong link dưới đây

Công văn thông báo

Link